REGULAMIN PRZEGLĄDU PIANISTYCZNEGO W MŁAWIE

Dnia 6 czerwca 2022 r. w PSM I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie odbędzie się

Przegląd Uczniów Klas Fortepianów Szkół Muzycznych I st.

CELE PRZEGLĄDU

1. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów klas skrzypiec uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia.

2. Wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami klas fortepianu i uczestnikami przeglądu.

3. Promocja muzyki fortepianowej.

4. Promocja nowego mało znanego repertuaru.

5. Zdobycie doświadczenia estradowego przez najmłodszych pianistów.

ORGANIZACJA PRZEGLĄDU

1. Przegląd odbędzie się 6 czerwca 2022 r. w PSM I i II st. w Mławie.

2. Koszt uczestnictwa w Przeglądzie wynosi 50 zł.

Wpisowe prosimy wpłacać na konto: Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Mławie BS w Mławie 06 822500092001001061770001 z dopiskiem „Przegląd fortepianowy”

Środki wydane zostaną na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją Przeglądu.

3. Zgłoszenia wraz z kopią odcinka wpłaty należy przesłać drogą mailową na adres: mlawapsm@poczta.onet.pl do dnia 23 maja 2022 r.

4. Koszty przejazdu uczestników pokrywają delegujące szkoły.

5. Szkoła deleguje jednego nauczyciela do prac w JURY.

6. Wysłanie zgłoszenia na Przegląd jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku wyłącznie do celów Przeglądu.

PROGRAM

GRUPA 1

Klasy I-II cyklu 6-letniego i kl. I cyklu 4-letniego oraz uczniowie, którzy nie rozpoczęli nauki w szkole muzycznej I st.

Dwa dowolne utwory o różnym charakterze lub jeden cykliczny

GRUPA 2

Klasy III-IV cyklu 6-letniego i kl. II cyklu 4-letniego

1. Utwór barokowy

2. Szybka część sonatiny lub sonaty klasycznej (allegro lub rondo), lub jednoczęściowa sonata barokowa (Cimarosa, Scarlatti itp.) w szybszym tempie.

3. Utwór dowolny

Jeden z utworów (barokowy lub dowolny) musi mieć charakter kantylenowy

GRUPA 3

Klasy V-VI cyklu 6-letniego i III-IV cyklu 4-letniego

1. Utwór barokowy

2. Szybka część sonatiny lub sonaty klasycznej (allegro lub rondo), lub jednoczęściowa sonata barokowa (Cimarosa, Scarlatti itp.) w szybszym tempie.

3. Utwór dowolny

Jeden z utworów (barokowy lub dowolny) musi mieć charakter kantylenowy


W zgłoszeniu prosimy umieścić:

1. Imię i nazwisko ucznia, klasę i cykl

2. Rok urodzenia.

3. Imię i nazwisko nauczyciela.

4 . Nazwę szkoły.

5. Program (z czasem)

5. Ilość zarezerwowanych obiadów (lub informację o rezygnacji z obiadów)

6. Dane Nauczyciela oddelegowanego do Jury.

Prosimy o wyznaczenie po jednym nauczycielu z każdej szkoły do udziału w pracach jury.